Informacje Urzędowe

6 podwyżka opłat MPEC- u za energię cieplną.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,VICTORIA’’ informuje, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 r. poz. 1967) regulująca zasady ustalania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą m.in. dla spółdzielni mieszkaniowych.

Continue reading

Kolejna podwyżka opłat MPEC-u za energię cieplną.

Zarząd SM ,,Victoria’’ informuje, że  z dniem 24 lipca 2022 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie wprowadza kolejną (piątą)  w tym roku zmianę taryfy za dostarczanie energii cieplnej do budynków mieszkalnych w Krakowie dla potrzeb centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej.

Od początku 2022 r. opłaty stałe (MW) wzrosły o 8,25%,  a w przypadku opłaty zmiennej (GJ) nastąpił wzrost o 9,25%.

Zmiana ceny ciepła od 01 lipca 2022 r.

W związku z dokonaną zmianą przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla ciepła jednego z wytwórców ciepła dla MPEC S.A. w Krakowie tj. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie od 01 lipca 2022 r. ulegną zmianie ceny za zamówioną moc, ceny ciepła z tytułu wytwarzania i cena nośnika ciepła dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej.

Zmieniona taryfa dla PGE Energia Ciepła S.A. Odziała nr 1 w Krakowie skutkować będzie dla Odbiorców zasilanych gorącą wodą z miejskiej sieci ciepłowniczej ( grupy S1-WIP-e, S1-WGP, S1- WGP-1, S1-WO) średnim wzrostem kosztów ogrzewania o 2,5%.

Informacja o zmianie systemu nadawania telewizji naziemnej i dopłat do dekoderów.

Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. określa zasady i tryb przyznawania oraz realizacji wsparcia gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC w postaci świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego, które jest realizowane przy użyciu dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia.

Świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego DVB-T2/HEVC przysługuje jednej pełnoletniej osobie, zameldowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy powyżej 30 dni. Świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego przysługuje w wysokości 100 zł. Szczegółowe informacje można będzie uzyskać np. bezpośrednio u sprzedawców sprzętu rtv. Zmiana systemu nadawania dla Krakowa nastąpi od 23 maja 2022 roku.

Karta Dużej Rodziny z wykorzystaniem w Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Victoria” informuje, że zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Krakowa Uchwałą NR XLV/1197/20  z dnia 16.09.2020 r. zmienia się od dnia 01.11.2020 r. wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 23,00 zł na osobę.

Zwalnia się w części 1/5 opłaty każdego członka rodziny wielodzietnej, która jest w posiadaniu „ Karty Dużej Rodziny”. Warunkiem skorzystania z w/w obniżonej opłaty jest dostarczanie – wrzucanie do skrzynki pocztowej Spółdzielni z dopisanym adresem zamieszkania kserokopii „ Kart Dużej Rodziny”  lub przesłanie scanu karty na adres – mail: sekretaiat@smvictoria.pl

Upust będzie naliczony od pierwszego dnia miesiąca następnego po zgłoszeniu.

 

Zmiana taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. uprzejmie informują, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – organ regulacyjny decyzją nr KR.RZT.70.35.2021 z dnia 12 maja 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W okresie od 28.05.2021 r. do 27.05.2022 r. obowiązywać będą ceny za 1 m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków, stawki opłaty abonamentowej oraz stawki za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, które wynoszą:

 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Cena netto
(zł)
Cena brutto (zł)
1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców. 4,39 4,74
2. Cena za 1 m3 odebranych ścieków dla wszystkich Dostawców. 5,80 6,26

 

Warunki dostępu do usług telekomunikacyjnych.

Spółdzielnia w celu zawarcia umowy z każdym nowym zainteresowanym Operatorem Usług Telekomunikacyjnych, chcącym świadczyć usługi np. dostępu do Internetu oczekuje przedstawienia do akceptacji przez Zarząd Spółdzielni, opracowanych przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane projektów na doprowadzenie sieci z zewnątrz i poprowadzenie sieci wewnątrz w budynkach,  które nie będą kolidować z istniejącą i zabudowaną już infrastrukturą sieci telekomunikacyjnych jak i innymi instalacjami technicznymi  już istniejącymi wewnątrz każdego budynku wraz z uzgodnieniami wynikającymi z przepisów prawa w tym dla budynków wpisanych do rejestru zabytków pozytywnych opinii konserwatora zabytków.