10-04-2015

Przetargi ofertowe nieograniczone na roboty budowlane w zasobach SM Victoria

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na następujące roboty:

  1. Wymiana   przewodu  wlz  w pionach  klatek  schodowych  i  do  mieszkań w  budynkach :os. Niepodległości  5  kl.  3-4 ,  os. Albertyńskie  37  kl.  1-7. oraz  wymiana   przewodu  wlz  w pionie  klatki  schodowej  budynku : Niepodległości  5    kl.   5

 

  1.   Wymiana   przewodu  wlz  zasilania  do  mieszkań  w  budynkach :  Albertyńskie    14 ,  Niepodległości 10  kl. 1- 2 ,Niepodległości 11  kl. 1- 2 ,Niepodległości 12  kl. 1- 2 ,Niepodległości 17  kl. 1-

 

Oferty należy składać do dnia  27.04.2015 r. do godz. 1400  w Sekretariacie
S.M. ”Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.04.2015 r. o godz. 900.

 

  1. Modernizacjaoświetlenia administracyjnego  w klatkach  schodowych budynków :
    os. Niepodległości  7  kl. 1 – 4 ,  os. Kościuszkowskie   6  kl. 1 – 15
    Oferty należy składać do dnia  27.04.2015 r. do godz. 1400  w Sekretariacie
    S.M. ”Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.04.2015 r. o godz. 1200.  

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie SM VICTORIA
os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie pok. nr  4  za odpłatnością  50,- zł netto +VAT.
Godziny urzędowania: Poniedziałek, czwartek, piątek         800 – 1400; wtorek 800– 1530.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni.
Wadium w wysokości:
przetarg nr 1 –  3 000,- zł.
przetarg nr 2 –  3 000,- zł
przetarg nr 3 –  2 000,- zł
płatne  do dnia  27.04.2015r   w kasie lub na konto Spółdzielni.
Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów.  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości
posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.