22-04-2015

Przetargi ofertowe nieograniczone na roboty budowlane w zasobach SM Victoria

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na następujące roboty:
1. Remont dachu w budynku Pawilonu os. Niepodległości 3 :
Oferty należy składać do dnia 07.05.2015 r. do godz. 1400 w Sekretariacie S.M. ”Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2015 r. o godz. 1000

2. Malowanie klatek schodowych w budynkach :
os. Kolorowe nr 4 , 45 i os. Niepodległości nr 16. Oferty należy składać do dnia 07.05.2015 r. do godz. 1400 w Sekretariacie S.M. ”Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2015 r. o godz. 1200

3. Wykonanie napraw instalacji odgromowych i uziemień w budynkach administrowanych
przez Spółdzielni.Oferty należy składać do dnia 11.05.2015 r. do godz. 1400 w Sekretariacie
S.M. ”Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2015 r. o godz. 1000

4. Wykonanie pomiarów elektrycznych , okresowych 5-letnich stanu izolacji obwodów i skuteczności ochrony przeciw porażeniowej instalacji elektrycznej w mieszkaniach budynków oraz w lokalach użytkowych Spółdzielni. Oferty należy składać do dnia 11.05.2015 r. do godz. 1400 w Sekretariacie
S.M. ”Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2015 r. o godz. 1200. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie pok.
nr 4 za odpłatnością 50,- zł netto +VAT.

Godziny urzędowania: Poniedziałek, czwartek, piątek 800 – 1400; wtorek 800 – 1530
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni.
Wadium w wysokości:
przetarg nr 1 – 12 000,- zł ,
przetarg nr 2 – 4 000,- zł
przetarg nr 3 – 2 500,- zł. ,
przetarg nr 4 – 3 000,- zł
płatne pkt.1 i 2 do dnia 07.05.2015r , pkt.3 i 4 do dnia 11.05.2015r w kasie lub na konto Spółdzielni.

Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych
oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.