08-09-2015

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu – Kierownika Spółdzielni

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU – KIEROWNIKA SPÓŁDZIELNI

 Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, ekonomiczne lub prawnicze,
 2. co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 3. znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej w szczególności znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 4. umiejętność zarządzania, kierowania zespołem ludzkim i podejmowania decyzji,
 5. doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. niekaralność zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych,
 9. niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe,
 10. biegła znajomość obsługi komputera,
 11. znajomość Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie,
 12. preferowane posiadanie licencji Zarządcy Nieruchomości.

Oferta zgłoszona przez kandydata powinna zawierać:

 1. życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),
 2. dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 3. zaświadczenia lub świadectwa pracy potwierdzające 10-letni staż pracy, w tym 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 4. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności,
 5. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 7. oświadczenie o braku pokrewieństwa i powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej i Zarządu,
 8. oświadczenie o zachowaniu tajemnicy,
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami konkursu.

Tryb przeprowadzania konkursu określa „Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie”.

Szczegółowe informacje oraz wzory oświadczeń dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smvictoria.pl  – Akty prawne – Regulaminy oraz w siedzibie Spółdzielni,
os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie, sekretariat pokój nr 1.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 22 września 2015 r. do godz. 15:00
w sekretariacie Spółdzielni z dopiskiem: „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu – Kierownika Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”. Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata ani jakichkolwiek innych danych lub znaków.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podania przyczyny.