08-09-2015

Przetarg ofertowy nieograniczony na roboty budowlane w zasobach SM Victoria.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na następujące roboty:

1.Wykonanie instalacji monitoringu   w budynkach :
– os. Kolorowe 43 kl. I – IV ,
– os. Kolorowe 44 kl. I – IV ,
– os. Kolorowe 45 kl. I – VI.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2015 r. o godz. 900.

2.Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i węzłów c.w.u. wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budynków :
– os. Albertyńskie 19 kl. I – V,
– os. Albertyńskie 38 kl. I – IX.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2015 r. o godz. 1100.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie SM VICTORIA
os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie pok. nr 4 za odpłatnością 50,- zł netto +VAT. Godziny urzędowania: Poniedziałek, czwartek, piątek 800– 1400; wtorek 800 – 1530.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 28.09.2015 r. do godz. 1400 . Wadium w wysokości:
przetarg nr 1 – 2 500,- zł,
przetarg nr 2 – 3 000,- zł.
płatne do dnia 25.09.2015 r  w kasie lub na konto Spółdzielni. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.