20-10-2015

Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu – Zastępcy Kierownika ds. technicznych

Rada Nadzorcza Spółdzielni  Mieszkaniowej  „VICTORIA” w Krakowie ogłoszą konkurs na stanowisko : ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU – ZASTĘPCY KIEROWNIKA DS. TECHNICZNYCH

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 1. wykształcenie wyższe techniczne o kierunku związanym z budownictwem,
 2. co najmniej 10 – letni staż pracy, w tym co najmniej 5 – letni na stanowiskach kierowniczych,
 3. uprawnienia budowlane,
 4. znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej, w szczególności znajomość prawa budowlanego i spółdzielczego,
 5. umiejętność kierowania zespołem ludzkim i podejmowania decyzji,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. niekaralność zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych,
 9. niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe,
 10. biegła znajomość obsługi komputera,
 11. znajomość Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie,
 12. licencja zarządcy nieruchomości mile widziana.

Oferta zgłoszona przez kandydata powinna zawierać:

 1. życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),
 2. dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 3. zaświadczenia lub świadectwa pracy potwierdzające 10 – letni staż pracy, w tym 5 – letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 4. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności (wzór nr l),
 5. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej (wzór nr 2),
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór nr 3),
 7. Oświadczenie o braku pokrewieństwa i powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej i Zarządu (wzór nr 4)
 8. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy (wzór nr 5),
 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami konkursu (wzór nr 6).

Tryb przeprowadzania konkursu określa „Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie”. Szczegółowe informacje oraz wzory oświadczeń dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smvictoria.plAkty prawne – Regulaminy oraz w siedzibie Spółdzielni, os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie, sekretariat pokój nr 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 03.11 2015 r., w sekretariacie Spółdzielni w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 z dopiskiem:

„Postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie – nie otwierać”. Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata ani jakichkolwiek innych danych lub znaków.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podania przyczyny.