02-03-2016

Przetargi ustne nieograniczone (licytacje) na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  „VICTORIA” KOŚCIUSZKOWSKIE 5 W KRAKOWIE
w oparciu o Ustawę z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U.  z 2013r. poz. 1222 z późn. zmianami), § 31 ust.4 Statutu S.M. „Victoria” oraz Regulamin w przedmiocie organizowania przetargów na ustanowienie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych i garaży będących własnością SM „Victoria” ogłasza  przetargi  ustne
nieograniczone (licytacje)
na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej  własności  nw. lokali mieszkalnych:

 

1. os. Albertyńskie 13/66 w Krakowie
·       powierzchnia użytkowa 21,80 m2 ( 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój ),
IX p.
·       cena wywoławcza za 1 m2 –   4 100 zł·       min. kwota postąpienia – 50 zł/ 1 m2·       wadium – 4 500 zł
2. os. Kościuszkowskie 6/154 w Krakowie
·       powierzchnia użytkowa 30,70 m2 wraz z piwnicą o pow. 1,80 m2 ( 1 pokój,   kuchnia, łazienka, przedpokój ), VII piętro
·       cena wywoławcza za 1 m2 –   4 300 zł·       min. kwota postąpienia – 50 zł/ 1 m2·       wadium – 6 600 zł

 Przetargi odbędą się w dniu 23.03.2016r. w biurze Spółdzielni – Kraków, os. Kościuszkowskie 5:
 ad. 1 o godz. 1100.
ad. 2 o godz. 1200

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium.
  • Wpłaty wadium można dokonać w kasie Spółdzielni nie później niż do godziny 1300 w dniu poprzedzającym przetarg tj. 22.03.2016 r. lub przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP S.A. II/ O Kraków 51 1020 2906 0000 1202 0013 8271  – nie później niż na 2 dni  przed dniem przetargu tj.  03.2016 r.
  • Wadium przepada na rzecz Spółdzielni in. w przypadku uchylenia się przez uczestnika, który zaoferował najwyższą cenę, od wpłacenia ceny nabycia lub zawarcia umowy.
  • Wylicytowaną kwotę należy przelać na konto Spółdzielni w terminie 14 dni licząc od dnia przetargu.
  • Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, w tym opłaty sądowe ponosi osoba wygrywająca przetarg.
  • Nabywca lokalu nr 2 jest zobowiązany, w przypadku wszczęcia procedury przekształcenia istniejącego prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej budynkiem – os. Kościuszkowskie 6, przystąpić do aktu notarialnego lub udzielić Spółdzielni stosownego pełnomocnictwa i nabyć ją na własność od Gminy Kraków za cenę określoną przez Gminę.
  • Osoba przystępująca do przetargu jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem w przedmiocie organizowania przetargów na ustanowienie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych i garaży będących własnością SM „Victoria”.
  • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
  • Osoby zainteresowane mogą oglądać przedmiotowe lokale mieszkalne w dniu 09.03.2016 r.

– ad.1 o godz. 1230 – 1300.
ad.2 o godz. 1330 – 1400

Dodatkowe  informacje – tel. 12  648-51-83 wew. 5.