16-03-2016

Przetargi ofertowe nieograniczone na następujące roboty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na następujące roboty:

 1. Montaż kanałów zbiorczych teletechnicznych  ( piony i poziomy )  wykonanych z  korytek  PCV   w budynkach :
   os. Albertyńskie  34  kl. 1 – 4
  –  os. Kościuszkowskie  6  kl. 1 – 5
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  04.04.2016 r. o godz. 900.
 2. Ocieplenie cokołu  wraz  z  wymianą  opaski  w  budynkach  os. Niepodległości nr 10,11,15
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2016 r. o godz. 1100.
 3. Wykonanie instalacji monitoringu  w  budynku  os.  Niepodległości  9
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2016 r. o godz. 900.
 4. Montaż instalacji  antenowej,  zbiorczej  TV i SAT   w  budynku  os.  Kolorowe  6
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  05.04.2016 r. o godz. 1100. 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można otrzymać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie  pok. nr  4 i 5  za odpłatnością  50,00 zł netto +VAT. Oferty należy składać do dnia 01.04.2016 r. do godz. 1400 w Sekretariacie  S.M. ”Victoria” Godziny urzędowania: Poniedziałek, czwartek, piątek  : 800 – 1400;
wtorek 800 – 1530. Wadium w wysokości:
–   przetarg nr 1 – 1 000 zł ,
–   przetarg nr 2 – 3 000 zł ,
–   przetarg nr 3 – 800 zł ,
–    przetarg nr 4 – 400 zł
płatne do dnia  01.04. 2016 r.  w  kasie  lub  na konto  Spółdzielni. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem  przetargów.  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.