20-07-2016

Przetargi ofertowe nieograniczone na następujące roboty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg ofertowy, nieograniczony na wykonanie instalacji monitoringu w budynku os. Niepodległości 6 kl. I – IX.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2016 r. o godz. 900.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania oferty można otrzymać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie pok. nr 4 za odpłatnością 50,00 zł netto +VAT. Ofertę należy składać do dnia 05.08.2016 r. do godz. 1400 w Sekretariacie S.M. ”Victoria” Wadium w wysokości   1 000 zł  płatne do dnia 05.08. 2016 r. w kasie, lub na konto Spółdzielni. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.