28-02-2017

Konkurs na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza nabór na stanowisko: Inspektora Nadzoru ds. budowlanych. Informacje nt. wymagań stawianych Kandydatom:

KONKURS NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. BUDOWLANYCH

Informacje ogólne:

 1. miejsce pracy: Kraków, os. Kościuszkowskie 5, zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie,
 2. forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę.

Podstawowy zakres zadań na stanowisku:

 1. dbanie o właściwy stan techniczny zasobów – budynków Spółdzielni,
 2. udział w opracowywaniu planów remontowych,
 3. dbanie o prawidłowy kontakt i prowadzenie bieżących uzgodnień w zakresie technicznym z przedstawicielami budynków i osiedli,
 4. przygotowywanie przetargów na roboty budowlane, uczestniczenie w pracach Komisji przetargowych,
 5. przygotowywanie umów z wykonawcami prac budowlanych,
 6. sporządzanie/weryfikacja kosztorysów robót remontowo-budowlanych,
 7. nadzór nad realizacją prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
 8. prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 9. wykonywanie przeglądów okresowych w zakresie ogólnobudowlanym, organizowanie i nadzór nad kontrolami i przeglądami technicznymi obiektów budowlanych,
 10. prowadzenie korespondencji w sprawach technicznych,
 11. wykonywanie innych powierzonych zadań związanych z prawidłowym utrzymaniem stanu technicznego zasobów Spółdzielni

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 1. wykształcenie średnie lub wyższe budowlane,
 2. co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie (5 lat w przypadku   wykształcenia średniego),
 3. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależność do Izby Budowlanej,
 4. umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,
 5. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 7. niekaralność,
 8. dyspozycyjność, terminowość, rzetelność, dokładność, samodzielność  w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność za wykonywane zadania.

Ponadto mile widziane jest posiadanie:

 1. wiedzy w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i ciepłownictwa,
 2. znajomości zarządzania nieruchomościami, w tym technicznej eksploatacji nieruchomości,
 3. umiejętności współpracy w zespole,
 4. znajomości przepisów prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz dotyczącymi spółdzielni mieszkaniowych (prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV wraz z informacją o sposobie kontaktowania się z kandydatem   (aktualny adres i telefon kontaktowy),
 2. oświadczenie o posiadaniu w pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
 3. oświadczenie o niekaralności oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie sądowe, karne lub karno-skarbowe,
 4. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia – praca wymagać będzie zdolności do pracy na wysokość,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych        w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr. 133 poz. 883),
 6. kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu, na żądanie Spółdzielni):
  – potwierdzających kwalifikacje kandydata – dyplom ukończenia szkoły  średniej lub studiów wyższych, świadectwa ukończonych kursów  i uzyskanych uprawnień w tym budowlanych, przynależność do Izby Budowlanej,
  –  potwierdzających przebieg pracy zawodowej. zawodowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz wymagane dokumenty lub ich kopie należy składać do dnia 17.03.2017 r. do godz. 14.00:
– e-mail’ na adres: sekretariat@smvictoria.pl, w tytule prosimy napisać: „Konkurs na Inspektora ds. budowlanych”),
 pocztą na adres: SM „Victoria” os. Kościuszkowskie 5, 31-858 Kraków,
-bezpośrednio w Sekretariacie Spółdzielni.

Spółdzielnia skontaktuje się z wybranymi kandydatami celem uzgodnienia terminu przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych.