25-06-2021

Informacja dotycząca Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w 2021 roku.

Szanowni Państwo
Zarząd S.M. „Victoria” działając w wykonaniu art. 39 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze, biorąc pod uwagę art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej stanu epidemii, postanawia w świetle ww. przepisów nie zwoływać Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2021 roku do czasu ewentualnej zmiany ww. przepisów, bądź odwołania stanu epidemii na terenie kraju. W/w przepisy prawa nie zezwalają na organizację Walnego Zgromadzenia.

O terminie ewentualnego zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni zostaniecie Państwo powiadomieni zgodnie z ustawowo-statutowymi zasadami.