06-06-2022

Zawiadomienie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia 2022r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, zawiadamia o głosowaniu na piśmie uchwał WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) w godz. 8:00 -18:00 w siedzibie Spółdzielni, os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie.

Uchwały przedstawione do głosowania:

 1. Zatwierdzenie Sprawozdań z działalności Zarządu za lata: 2019, 2020, 2021.
 2. Zatwierdzenie Sprawozdań finansowych za lata: 2019, 2020, 2021.
 3. Zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej za lata: 2019, 2020, 2021.

Informacja:

 1. Głosowanie na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia odbywa się w oparciu o art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw i art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 poz. 648 z późn. zm.) oraz uchwały Zarządu nr 01/09/2022 z dnia 26.05.2022 r.
 2. Członek Spółdzielni może brać udział w głosowaniu na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
 4. Wydawanie kart do głosowania nastąpi w dniu głosowania w siedzibie Spółdzielni (Sala posiedzeń) w godz. 8:00 – 18:00 za okazaniem dowodu tożsamości.
 5. Głosowanie odbędzie się przy udziale Komisji Skrutacyjnej składającej się z członków Spółdzielni – Rady Nadzorczej pod nadzorem notariusza.
 6. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze Sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółdzielni, Sprawozdaniami Finansowymi wraz z Opiniami Biegłych Rewidentów oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem głosowania Walnego Zgromadzenia. W/w Sprawozdania i projekty uchwał będą wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni od dnia 07.06.2022 r. w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy tj. od 7:00-15:00 oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni –smvictoria.pl
 7. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia zawiera „Informacja dodatkowa o głosowaniu na piśmie”, która jest dostępna w siedzibie Spółdzielni, na stronie internetowej oraz w gablotach ogłoszeniowych na klatkach schodowych.