Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW SM „VICTORIA”

I. SPOSÓB UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO MIESZKANIA.

 1. Sposób uregulowania stanu prawnego spółdzielczego lokatorskiego praw do mieszkania po śmierci członka spółdzielni.

  1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską oraz dopełnić wymaganych formalności ( m.in. wpłacić wpisowe i udziały członkowskie) niezbędnych do przyjęcia w poczet członków. W przypadku niedotrzymania rocznego terminu na złożenie deklaracji przystąpienia do Spółdzielni, Spółdzielnia wyznaczy dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy na dopełnienie powyższych formalności. Po jego bezskutecznym upływie Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu prawa do tego lokalu, czego konsekwencją może być skierowanie do sądu wniosku o eksmisję z zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego.

   Podstawa prawna: art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 z późniejszymi zmianami).

   Sytuacja ta nie ma zastosowania do osób, które zawarły związek małżeński z osobą, która posiadała spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przed zawarciem małżeństwa.

  2. W wyniku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wskutek zgonu obydwojga małżonków, roszczenie o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje dzieciom i innym osobom bliskim. Dla zachowania roszczeń konieczne jest złożenie w terminie 1 roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona zamieszkiwała razem z byłymi małżonkami. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia.

   Podstawa prawna: art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 z późniejszymi zmianami).

 2. Sposób uregulowania stanu prawnego spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania po rozwodzie małżonków.


  Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek niebędący członkiem spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu.

  Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

  Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 z późniejszymi zmianami).

  Nieuregulowanie stanu prawnego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i  zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego, może spowodować żądanie przez Spółdzielnię opróżnienia i przekazania tego lokalu do dyspozycji Spółdzielni, jak również wszczęcie postępowania sądowego zmierzającego do uzyskania wyroku eksmisyjnego.

II. SPOSÓB UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA/PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU.

 1. Sposób uregulowania stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa /prawa odrębnej własności lokalu po śmierci posiadacza lub współposiadacza tego prawa.

  Śmierć posiadacza lub współposiadacza spółdzielczego własnościowego prawa lub prawa odrębnej własności lokalu powoduje konieczność uzyskania sądowego stwierdzenia nabycia praw do spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Konieczność ta dotyczy również współmałżonka posiadającego członkostwo Spółdzielni.

  Osoba, która uzyskała prawo do spadku i nie jest członkiem Spółdzielni, powinna złożyć oświadczenie woli w sprawie członkostwa. W przypadku chęci wstąpienia w poczet członków Spółdzielni, powinna wypełnić deklaracje przystąpienia do Spółdzielni, wniosek o przyjęcie w poczet członków oraz wpłacić wpisowe i udział/udziały członkowskie.    W przypadku, gdy spadek po zmarłym odziedziczy współmałżonek, który już wcześniej członkostwo w Spółdzielni uzyskał, nie musi on już załatwiać w Spółdzielni żadnych formalności. Wystarczy jedynie przedłożyć postanowienie sądu potwierdzające fakt odziedziczenia prawa do lokalu lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

  Jeżeli spadkobierców jest kilku, powinni oni poinformować Spółdzielnię, czy zamierzają dokonać działu spadku (w celu wyłonienia jednej osoby, której przysługiwać będzie wyłącznie to prawo), czy też w dalszym ciągu spadkobiercy będą współwłaścicielami własnościowego prawa do lokalu w częściach.

  Jeżeli spadkobiercy nie zamierzają dokonywać działu spadku, powinni oni:


  • w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa,

  • poinformować Spółdzielnię, czy któryś ze spadkobierców, zamierza przystąpić do Spółdzielni, gdyż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do kilku spadkobierców, ale członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich.


  W przypadku dokonania działu spadku, spadkobierca, któremu prawo to przypadło, winien złożyć oświadczenie woli w sprawie członkostwa.

 2. Sposób uregulowania stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/prawa odrębnej własności lokalu, po rozwiązaniu małżeństwa.

  W przypadku ustania małżeństwa osób, którym przypadało na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo odrębnej własności lokalu, byli małżonkowie pozostają nadal współwłaścicielami w równych częściach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu. To od nich zależy, czy dokonają pomiędzy sobą podziału majątku dorobkowego polegającego na ustaleniu, któremu z nich prawo to będzie przysługiwało w całości, czy też nie. Przepisy prawne nie obligują byłych małżonków do dokonania podziału majątku dorobkowego, jednak niedokonanie tych czynności powoduje, że żaden z byłych małżonków nie może jednoosobowo dysponować mieszkaniem.

  Szczegółowe informacje w powyższych sprawach, można uzyskać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym SM „Victoria” pok. nr 3 tel. 12 648 51 83 wew. 5.