Walne Zgromadzenie

 • Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków SM Victoria w dniu 04.02.2023 r.

   12 stycznia 2023  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, działając zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1 Statutu S. M. „Victoria”  zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 04 lutego (sobota) 2023 r.  godz. 9:00 w Hali sportowo - widowiskowej III-go Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, os. Wysokie 6 w Krakowie.

 • Informacja dodatkowa o głosowaniu na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia SM „Victoria”

   6 czerwca 2022  

  Szanowni Członkowie Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” apeluje do wzięcia udziału w głosowaniu pisemnym uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w dniu 29.06.2022 r. - (środa) Jednocześnie Zarząd informuje, że przyjęta forma głosowania na piśmie wynika z obowiązujących przepisów tj. - art. 36 § 9-13 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 poz. 648 z póź. zm.)

  • § 9. Zarząd lub Rada Nadzorcza może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  • § 10. Uchwała walnego zgromadzenia może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  • § 11. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  • § 12. Głosowanie w trybie określonym w § 9-11 może być przeprowadzone niezależnie od postanowień statutu spółdzielni.
  • § 13. Rozwiązania, o których mowa w § 9-12, stosuje się w czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r.poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 2
  Zasady głosowania:
  1. Głosowanie odbywa się w dniu 29.06.2022 r. (środa) w godzinach od 8.00 do 18.00 w siedzibie Spółdzielni - Sala posiedzeń.
  2. Karty do głosowania wydaje Komisja Skrutacyjna składająca się z członków Spółdzielni – Rady Nadzorczej.
  3. Głosowanie uchwał odbywa się poprzez oddanie głosu na Karcie do głosowania wg wzoru ustalonego przez Spółdzielnię.
  4. Na Karcie do głosowania należy postawić jeden znak ,,X” w odpowiedniej kratce dotyczącej danej uchwały. Właściwe postawienie znaku ,,X” oznacza dwie ciągłe linie przecinające się w obrębie kratki.
  Głos będzie nieważny w stosunku do wszystkich uchwał jeżeli:
  • oddany będzie na innej Karcie do głosowania,
  Głos będzie nieważny w odniesieniu do danej uchwały jeżeli:
  • w zakresie danej uchwały znak ,,X” będzie postawiony w więcej niż jednej kratce,
  • wystąpią wątpliwości w określeniu jednoznacznej woli głosującego.
   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że brak podziału nadwyżki bilansowej za poprzednie lata może skutkować zwiększeniem opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych, dlatego apelujemy do Państwa o udział w głosowaniu. Potrzeba zatwierdzenia sprawozdań oraz nadwyżki bilansowej ma charakter porządkujący sprawy Spółdzielni za lata 2019,2020,2021.  W przypadku zniesienia art. 90, 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie zgodnie z zapisami statutowymi w„formie tradycyjnej ”. Rada Nadzorcza uznała, iż sprawozdania finansowe za lata 2019, 2020, 2021 zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo oraz pozytywnie zaopiniowała sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za lata 2019, 2020 i 2021. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” Kraków, dn.26.05.2022 r.

 • Zawiadomienie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia 2022r.

   6 czerwca 2022  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, zawiadamia o głosowaniu na piśmie uchwał WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) w godz. 8:00 -18:00 w siedzibie Spółdzielni, os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie. Uchwały przedstawione do głosowania:

  1. Zatwierdzenie Sprawozdań z działalności Zarządu za lata: 2019, 2020, 2021.
  2. Zatwierdzenie Sprawozdań finansowych za lata: 2019, 2020, 2021.
  3. Zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej za lata: 2019, 2020, 2021.
  (więcej…)

 • Informacja dotycząca zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni oraz funkcjonowania Rady Nadzorczej w okresie epidemii koronawirusa.

   19 sierpnia 2020  

  Uprzejmie informujemy, że z powodu obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.) czerwcowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia członków S.M. „VICTORIA” został przełożony bezterminowo. Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tarcza 2,0): „Art. 90 Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu”. Jednocześnie kolejna ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. w artykule 90a przedłużyła kadencję Rady Nadzorczej: „Art. 90a: W przypadku gdy kadencja Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90”. O terminie zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” zgodnie z ustawowo-statutowymi zasadami zostaniecie Państwo poinformowani. Stanowisko zgodnie z w/w przepisami zajęło Ministerstwo Sprawiedliwości pismo z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz Ministerstwo Rozwoju w dniu 30 lipca 2020 r.  – wywiad:  

Dodatkowe informacje w Strefie dla Mieszkańców