§ 1

Celem wprowadzenia programu E-CZYNSZE w Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie jest możliwość bieżącego monitorowania przez członków dokonywanych opłat z tytułu korzystania z lokalu oraz salda rozliczeń ze Spółdzielnią.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Spółdzielnia - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie
 2. moduł - program komputerowy, pozwalający na sprawdzenie opłat oraz salda przez Internet.
 3. użytkownik – osoba posiadająca w zasobach Administratora spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub będąca właścicielem lokalu, zarejestrowana w systemie E-CZYNSZE.
 4. adres e-mail - adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika we wniosku o aktywację.
 5. Hasło - kombinacja znaków indywidualna dla każdego użytkownika,
 6. Administrator - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie
 7. u.s.m. - Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z póź. zm.

§ 3

 1. Celem otrzymania dostępu do modułu E-CZYNSZE użytkownik powinien zgłosić się osobiście do Spółdzielni do Działu Księgowości (Specjalisty ds. opłat i czynszów) lub Dizału Administracyjnego (Specjalisty ds. organów spółdzielni) z dowodem tożsamości ze zdjęciem.
 2. Użytkownik powinien złożyć wniosek o dostęp do w/w modułu, w którym jednocześnie wyraża akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Po aktywacji użytkownik powinien zalogować się i dokonać zmiany hasła.
 4. W przypadku posiadania kilku tytułów prawnych do lokali bądź współwłasności, dostęp do modułu mają prawo uzyskać wszyscy właściciele lub współwłaściciele oraz osoby na których ciąży obowiązek solidarnego wnoszenia opłat z tytułu użytkowania lokalu (lokali) – art. 4 ust 6 u.s.m.
 5. Dostęp do modułu E-CZYNSZE jest możliwy poprzez Internet pod adresem www.smvictoria.pl/eczynsze.

§ 4

 1. Administrator bez podania przyczyny może modyfikować usługi dostępne w module, a także zawieszać lub ograniczać ich działanie. Może również dodawać nowe usługi.
 2. Użytkownik nie może w żadnej formie udostępniać osobom trzecim swoich danych dostępowych.
 3. Za pomocą adresu e-mail i hasła użytkownik uzyskuje dostęp do modułu jedynie w takim zakresie, w jakim dotyczy to posiadanych przez niego lokali.
 4. W razie zgubienia, kradzieży lub utraty danych dostępowych w innych okolicznościach fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do Administratora, który niezwłocznie zablokuje dostęp do modułu.
 5. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

§ 5

 1. Za prawidłowe działanie modułu E-CZYNSZE odpowiada Administrator.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia danych dostępowych Użytkownikowi przez osoby trzecie do których, dostęp umożliwił Użytkownik.
 3. Moduł E-CZYNSZE działa w oparciu o automatyczne, nie weryfikowane przez pracownika generowanie informacji. W każdym przypadku wystąpienia nieprawidłowości co do prezentowanych danych należy skontaktować się z pracownikiem Działu Księgowości w celu ich wyjaśnienia.
 4. Informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem modułu E-CZYNSZE nie mogą stanowić podstawy roszczeń wobec Administratora.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem modułu E-CZYNSZE.

§ 6

 1. Korzystanie z modułu E-CZYNSZE jest bezpłatne.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu dostępu do modułu E-CZYNSZE.
 3. Administrator oświadcza, że dane osobowe zawarte w bazie danych modułu wykorzystywane będą tylko w celach statutowych Spółdzielni.
 4. Treść Regulaminu dostępna jest dla wszystkich Użytkowników do wglądu w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
 5. Wszyscy Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Traci moc Regulamin z dnia 20 listopada 2015 r. przyjęty uchwałą Zarządu nr 24/42/2015. Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 9/02/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. i wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2016 r.