08-04-2022

INFORMACJA O BUDOWIE WIAT ŚMIETNIKOWYCH NA TERENIE SPÓŁDZIELNI

Zarząd informuje, że montaż altan śmietnikowych wynika z przyjętego w Spółdzielni selektywnego sposobu gospodarki odpadami komunalnymi, wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również uchwałami przyjętymi przez Radę Miasta Krakowa. Przyjęcie metody polegającej na segregacji odpadów wpływa przede wszystkim na obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców, które następnie odprowadzane są przez Spółdzielnię do Gminy. Realizacji tego celu służą właśnie powstające na terenie osiedli altany śmietnikowe funkcjonujące już w zasobach naszej Spółdzielni w 6 z 11 budynków wysokich. Dzięki temu segregacja odpadów jest sprawniejsza, bardziej przejrzysta i zapewniająca utrzymanie właściwych warunków sanitarnych.

Aktualnie przebiegająca realizacja zadania na terenie os. Kościuszkowskiego prowadzona jest w oparciu o Plan Remontów na 2022 rok.

Wytypowane lokalizacje miejsc na odpady mają na celu zapewnienie właściwego dostępu do miejsc segregacji w sposób jak najbardziej dogodny dla mieszkańców, przy zachowaniu warunków opisanych w przepisach prawa.

Budowa miejsc na odpady nie jest równoznaczna likwidacją dotychczasowych zsypów, które pozostawione będą na potrzeby frakcji zmieszanych, lecz ma na celu wyłącznie wyprowadzenie
z budynku frakcji segregowanych.

Decyzja o pozostawieniu zsypów dla frakcji zmieszanych konsultowana będzie z mieszkańcami danych klatek. Zamknięcie zsypów stanowić będzie jednak dodatkową korzyść polegającą na zwiększeniu liczby pomieszczeń dodatkowych w danym budynku, a w konsekwencji dodatkowy przychód dla nieruchomości.

Wiaty śmietnikowe będą funkcjonalne i estetyczne ze szczególną dbałością o zieleń istniejącą. Planowane  są również dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych.

Prawidłowe gospodarowanie odpadami pozwala dać drugie życie zużytym produktom i w znaczący sposób przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Lepiej wysegregowane odpady to lepszy surowiec do recyklingu, a w efekcie zmniejszenie zużycia surowców naturalnych oraz poprawa warunków życia dla ludzi, roślin i zwierząt.