Jak załatwić sprawę

I. FORMALNOŚCI PO NABYCIU LOKALU (MIESZKALNEGO, GARAŻOWEGO)W ZASOBACH SM „VICTORIA”.

      1. NABYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU.
         a) Osoba, która nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w zasobach SM „Victoria”     jest zobowiązana wypełnić i dostarczyć do Spółdzielni: „Oświadczenie o uzyskaniu
             członkostwa…”
(druk nr 4 w zakładce „DRUKI” na stronie internetowej Spółdzielni) oraz w        przypadku nabycia lokalu mieszkalnego: „Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w 
            lokalu”
(druk nr 7 w zakładce „DRUKI”)
        b) W przypadku nabycia lokalu na wspólność ustawową małżeńską, druki podpisują obydwoje małżonkowie.
        c) W przypadku nabycia lokalu przez dwie lub więcej osób (w udziałach) członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, w związku z tym osoby te wypełniają druk: „Oświadczenie
             współwłaścicieli”
(druk nr 2 w zakładce „DRUKI”) wyznaczając jedną osobę, która uzyska członkostwo Spółdzielni. Osoba ta wypełnia druki określone w podpunkcie a).

 1. NABYCIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
  a)
  Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu w zasobach SM „Victoria” jest zobowiązana wypełnić i dostarczyć do Spółdzielni: Deklarację przystąpienia do Spółdzielni…” (druk nr 5 w zakładce „DRUKI” na stronie internetowej Spółdzielni) jeśli jest zainteresowana uzyskaniem członkostwa SM „Victoria” lub „Oświadczenie o nie przystąpieniu do Spółdzielni” (druk nr 3 w zakładce „DRUKI”) w przypadku braku zainteresowania członkostwem Spółdzielni oraz w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego: „Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu” (druk nr 7 w zakładce „DRUKI”).
  b) W przypadku nabycia lokalu na wspólność ustawową małżeńską, członkostwo mogą uzyskać obydwoje małżonkowie.
  c) W przypadku nabycia lokalu przez dwie lub więcej osób (w udziałach) członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, w związku z tym osoby te wypełniają druk: „Oświadczenie współwłaścicieli” (druk nr 2 w zakładce „DRUKI”) wyznaczając jedną osobę, która uzyska członkostwo Spółdzielni lub będzie reprezentowała pozostałych udziałowców. Osoba ta wypełnia druki określone w podpunkcie a).

II. SPOSÓB UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA/PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU.

 1. SPOSÓB UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA /PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PO ŚMIERCI OSOBY/OSÓB, KTÓREJ/YM TO PRAWO PRZYSŁUGIWAŁO.       

Śmierć osoby/osób, której/ym przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo lub  prawo odrębnej własności lokalu powoduje konieczność uzyskania sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Konieczność ta dotyczy również współmałżonka posiadającego członkostwo Spółdzielni. Kopię stosownego dokumentu należy przedłożyć  w Spółdzielni. Ponadto osoby te składają dokumenty określone w punkcie I niniejszej informacji. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu/prawo odrębnej własności przypadnie kilku osobom, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. Osoby te powinny wskazać spośród siebie jedną osobę, która będzie reprezentowała pozostałych w sprawach dotyczących przedmiotowego lokalu.

     2. SPOSÓB UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA /PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI  LOKALU, PO ROZWIĄZANIU MAŁŻEŃSTWA.

Po ustaniu małżeństwa osób, którym przysługiwało na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo odrębnej własności lokalu, byli małżonkowie mogą dokonać podziału majątku dorobkowego (przed sądem lub notariuszem) wskazując, komu to prawo przypadło. W przypadku braku podziału majątku dorobkowego,  prawo to przysługuje im nadal w równych częściach.

 

III. SPOSÓB UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU

 1. SPOSÓB UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU PO ŚMIERCI CZŁONKA SPÓŁDZIELNI.
  a) Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Przepis ten nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

Sytuacja ta nie ma zastosowania do osób, które zawarły związek małżeński z osobą, która posiadała spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przed zawarciem małżeństwa.

       b) W wyniku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wskutek zgonu obydwojga małżonków lub małżonka, któremu jako jedynemu przysługiwało 
       spółdzielcze lokatorskie prawo, roszczenie o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przysługuje osobom bliskim. Dla
       zachowania roszczeń  konieczne jest złożenie w terminie 1 roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy  o ustanowienie spółdzielczego
       lokatorskiego prawa do lokalu. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę  w szczególności okoliczność, czy osoba
       uprawniona zamieszkiwała razem z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie  wyznaczonego przez spółdzielnię  terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia.

 1. SPOSÓB UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU PO ROZWIĄZANIU MAŁŻEŃSTWA.

Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie zawiadamiają Spółdzielnię, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnienie, odpowiadają solidarnie za opłaty z tytułu korzystania z lokalu.

Szczegółowe informacje w powyższych sprawach, można uzyskać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym SM „Victoria” pok. nr 3 tel. 12 648 51 83 wew. 5.