RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”  os. Kościuszkowskie 5, e-mail: smvictoria@smvictoria.pl, tel. 12/6485183.

  1. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji zadań statutowych Spółdzielni Mieszkaniowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. B RODO)
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f  RODO).

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zamieszkiwania Pana/Pani w lokalu mieszkalnym w którym administrowanie nieruchomością wspólną sprawuje Spółdzielnia. Po zakończeniu sprawowania zarządu dodatkowo przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia, czyli przez 10 lat, w tym o 3 lata dłużej dla roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencja niepodania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonywania statutowej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Victoria i jest warunkiem wykonywania czynności zarządzania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Regulamin ochrony danych osobowych