27-09-2022

Kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie na 2023 rok.

Informację oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można uzyskać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie  pok. nr  4

za odpłatnością  50,00 zł netto +VAT. Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  800–1400. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Oferty należy składać do dnia 11.10.2022 r. do godz. 14.00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.