20-10-2022

6 podwyżka opłat MPEC- u za energię cieplną.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,VICTORIA’’ informuje, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 r. poz. 1967) regulująca zasady ustalania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą m.in. dla spółdzielni mieszkaniowych.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 wspomnianej ustawy uprawnieni odbiorcy ciepła, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 2 przedmiotowej ustawy, zostali zobowiązani do złożenia sprzedawcy ciepła (tj. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S.A.  w Krakowie) w terminie do 11 października 2022 r. oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r. poz. 1975). Zarząd Spółdzielni złożył stosowne oświadczenie do MPEC dla wszystkich budynków mieszkalnych w dniu 7 października 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” informuje, że z dniem 15 października 2022 roku nastąpiła szósta w tym roku zmiana taryf za dostarczanie energii cieplnej do budynków mieszkalnych w Krakowie. Od początku 2022 r. składnik opłaty za wytworzenie ciepła (opłata stała) za zamówioną moc cieplną za MW (megawat) wzrosła o 29% , a cena ciepła za GJ (gigadzul) – opłata zmienna wzrosła o 39%.

Aktualna cena wytwarzania ciepła dostarczanego do naszych zasobów (bez przesyłu) wynosi 46,11 złotych netto za 1 GJ energii cieplnej, zaś ustalona zgodnie z regulacją z dnia 15.09.2022 tj. średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą to kwota 103,82 złote netto za GJ. Koszt przesyłu to dodatkowo kwota 20,51 złotych netto za GJ dostarczonej energii cieplnej.