01-08-2023

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

Szanowni Państwo,

w związku z dostarczeniem do skrzynek pocztowych niektórych Członków Spółdzielni i Mieszkańców anonimowego pisma zawierającego insynuacje oraz zmanipulowane i nieprawdziwe informacje, Rada Nadzorcza stwierdza następujące fakty.

W dniu 31 maja br. pracę w Spółdzielni zakończył Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych. W dniu 3 czerwca br. Walne Zgromadzenie odwołało dotychczasowego Prezesa Zarządu. W konsekwencji w Zarządzie pozostawała tylko Główna Księgowa.

W celu przywrócenia możliwości podejmowania przez Zarząd decyzji, Rada Nadzorcza w dniu 12 czerwca br. czasowo wyznaczyła do Zarządu członka Rady Nadzorczej. Dzień później Zarząd powołał pracownika działu technicznego na Pełnomocnika Zarządu i powierzył mu – oprócz pełnienia dotychczasowych obowiązków – m.in. nadzór nad działem technicznym.

Nie jest prawdą, że powyższe zmiany podniosły koszty. Wręcz przeciwnie – wygenerowały oszczędności. Rzeczywiste wynagrodzenie wyznaczonego do Zarządu członka Rady Nadzorczej (przysługujące proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji) było o ponad 50% niższe od pensji dotychczasowego Prezesa Zarządu oraz pozbawione było premii.

Z kolei Pełnomocnik Zarządu otrzymał jedynie dodatek funkcyjny do dotychczasowej pensji specjalisty.

Oszczędności powstałe w wyniku:

 1. wyznaczenia do Zarządu członka Rady Nadzorczej,
 2. powołania Pełnomocnika Zarządu ds. Technicznych,
 3. nieobsadzenia stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych,
 4. braku diety członka Rady Nadzorczej z powodu powołania do Zarządu,

w okresie czerwiec–lipiec wyniosły 6 329,33 zł brutto.

W dniu 29 czerwca br. czterech członków Rady Nadzorczej dokonało zerwania kworum posiedzenia Rady Nadzorczej (szczegóły w protokole Rady Nadzorczej nr 9/XII/2023 po zalogowaniu się na stronie internetowej). Spowodowało to niekorzystne dla całej Spółdzielni miesięczne opóźnienie w podjęciu uchwał w ważnych sprawach m.in.:

 1. wznowienia przetargów na remonty i inwestycje w całej Spółdzielni, tj.:
  1. aktualizacji Planu Remontów na rok 2023,
  2. aktualizacji Planu Remontów Mienia Spółdzielni na rok 2023,
 2. przywrócenia zabezpieczenia Spółdzielni w niezbędną obsługę techniczną.

Z tego powodu również Rada Nadzorcza nie mogła przeprowadzić już umówionej z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej w ramach konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu–Zastępcy Kierownika ds. Technicznych S. M. „Victoria”.

W dniu 25 lipca br. Rada Nadzorcza uchwaliła nową strukturę organizacyjną Spółdzielni, której celem jest:

 1. przywrócenie zabezpieczenia Spółdzielni w niezbędną obsługę techniczną,
 2. racjonalizacja zatrudnienia,
 3. optymalizacja kosztów.

Nowa struktura organizacyjna przywraca Spółdzielni niezbędną obsługę techniczną poprzez odbudowanie kompetencji własnej Grupy Konserwacyjno-Remontowej. Grupa GKR, składająca się z pracowników technicznych dobrze znających zasoby Spółdzielni (hydraulików, elektryków, ślusarzy itd.), została w 60% zlikwidowana przez Radę Nadzorczą poprzedniej kadencji (2017-2023).

Wg nowej struktury organizacyjnej, całkowita liczba etatów w Spółdzielni wyniesie 27 etatów, a od grudnia br. 26 etatów – to jest o:

6,5 etatu mniej niż było w latach 2013-2020,

2,5 etatu mniej niż było w lutym br., gdy obecna Rada Nadzorcza rozpoczynała swoją kadencję – oszczędności z tego tytułu wyniosą co najmniej 200 000 zł rocznie.

W dniu 25 lipca br. Rada Nadzorcza zmieniła Regulamin Zebrania Osiedla. Dotychczasowy zapis § 11 ust. 3 Regulaminu Zebrania Osiedla – wprowadzony przez Radę Nadzorczą poprzedniej kadencji (2017-2023) uchwałą nr 182/XI/2021ograniczał członkom Spółdzielni prawo do kandydowania do Rady Osiedla. Członek Spółdzielni nie miał możliwości kandydować do Rady Osiedla, dopóki nie został zgłoszony przez innego członka mieszkającego w tej samej nieruchomości. Naruszało to prawa wyborcze członków i doprowadzało do absurdalnych sytuacji.

Obecnie każdy członek danego Zebrania Osiedla, jeśli tylko wyrazi taką wolę i zgodę, będzie mógł bez utrudnień kandydować do Rady Osiedla (będzie mógł być też zgłoszony przez innego, dowolnego członka obecnego na danym zebraniu).

 

Zwracamy się do Szanownych Państwa z apelem o nieuleganie dezinformacji i grze na emocjach. Spółdzielnia działa prawidłowo, a sprawy zaczęły być realizowane na bieżąco. Zachęcamy do zapoznawania się z oficjalnymi dokumentami umieszczanymi na stronie internetowej Spółdzielni (w zakładkach „Strefa dla mieszkańców”), w szczególności z umieszczanymi tam uchwałami i protokołami obrad organów Spółdzielni.

 

Kraków, dnia 25 lipca 2023 r.

Rada Nadzorcza S. M. „Victoria” XII kadencji