25-09-2023

Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównego Księgowego

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępca Prezesa Zarządu – Główny Księgowy.


Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,
 • co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie księgowego,
 • wiedza z zakresu księgowości i prawa podatkowego dla spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych,
 • umiejętność biegłej pracy z komputerem,
 • umiejętność zarządzania zespołem (do 5 osób),
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak objęcia zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych,
 • niepozostawanie w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z żadnym z członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie.


Dodatkowe atuty kandydatów:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • doświadczenie pracy w spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnocie mieszkaniowej,
 • uprawnienia biegłego rewidenta.


Zakres obowiązków:

 • koordynowanie i nadzorowanie działalności finansowo-księgowej Spółdzielni,
 • zarządzanie 5-osobowym działem księgowym,
 • wykonywanie obowiązków członka Zarządu i głównego księgowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • terminowe i prawidłowe sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych oraz sprawozdań finansowych,
 • przeprowadzanie wewnętrznych działań kontrolnych,
 • wdrażanie usprawnień,
 • współpraca z Radą Nadzorczą.


Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia – umowa o pracę (pełny etat),
 • wynagrodzenie 10000-11000 zł brutto,
 • premie miesięczne w wysokości do 20% wynagrodzenia,
 • nagrody roczne do 100% wynagrodzenia,
 • nagrody jubileuszowe do 300% wynagrodzenia,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń z Funduszu Socjalnego (m.in. bonusy świąteczne, dofinansowanie wypoczynku tzw. wczasy pod gruszą, bezzwrotne zapomogi losowe),
 • dofinansowanie szkoleń i kursów.


O nas:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie powstała w 1990 roku i zrzesza ponad 4000 członków. Zarządza 42 budynkami mieszkalnymi i 2 pawilonami usługowymi położonymi na 5 osiedlach (os. Albertyńskie, os. Kościuszkowskie, os. Niepodległości, os. Kolorowe, os. Spółdzielcze).
Strona internetowa: www.smvictoria.pl.

 

Regulamin konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu - Głównego Księgowego

 

W CV prosimy zawrzeć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, np.:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Victoria” w Krakowie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@smvictoria.pl