06-09-2023

ZEBRANIA OSIEDLI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” zaprasza członków Spółdzielni zamieszkałych na poszczególnych osiedlach na Zebrania Osiedli, które odbędą się w Sali posiedzeń w siedzibie Spółdzielni, Os. Kościuszkowskie 5 (pawilon):
 

 • Zebranie Osiedla Kościuszkowskiego w dniu 18 września br. (poniedziałek) o godz. 17:00,
   
 • Zebranie Osiedla Niepodległości w dniu 19 września br. (wtorek) o godz. 17:00,
   
 • Zebranie Osiedla Albertyńskiego w dniu 20 września br. (środa) o godz. 17:00,
   
 • Zebranie Osiedla Kolorowego i Spółdzielczego w dniu 21 września br. (czwartek) o godz. 17:00.
   

 

Informacje statutowo-regulaminowe:

 1. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy w zebraniu tylko jednego osiedla i przysługuje mu jeden głos.
 2. W zebraniu osiedla uczestniczą członkowie wg kryterium miejsca zamieszkania lub miejsca położenia lokalu. Członkowie posiadający tytuł prawny do garażu a niezamieszkali w zasobach SM Victoria są przydzieleni do poszczególnych Zebrań Osiedli wg położenia garażu.
 3. Członkowie mogą brać udział w zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zebraniu i otrzymania mandatu jest okazanie dokumentu tożsamości.
Regulamin Zebrania Osiedla

 

W ramach Zebrań Osiedli odbędą się wybory uzupełniające do Rad Osiedli na kadencję 2023-2025 (wykaz wolnych mandatów na stronie).

Zgodnie z uchwalonym nowym brzmieniem § 11 ust. 3 Regulaminu Zebrania Osiedla:

„Członkowie Zebrania Osiedla, którzy chcą być kandydatami do Rady Osiedla z danej nieruchomości, podają swoje imię i nazwisko oraz swój adres zamieszkania lub zostają zgłoszeni przez członków Spółdzielni obecnych na tym Zebraniu Osiedla i składają ustne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.”

Tym samym każdy członek danego Zebrania Osiedla, jeśli tylko wyrazi taką wolę i zgodę, będzie mógł kandydować do Rady Osiedla (będzie mógł być też zgłoszony przez innego, dowolnego członka obecnego na danym zebraniu).