11-02-2022

Informacje dot. remontów mieszkań

Informacja dotycząca przeprowadzenia remontu mieszkania.
SM „Victoria” przypomina, że wszelkie prace remontowe prowadzone w mieszkaniach za wyjątkiem malowania i tapetowania winny odbywać się za zgodą Spółdzielni. Jeżeli prowadzone prace spowodują zapylenie klatki schodowej – właściciel lokalu mieszkalnego prowadzący remont zobowiązany jest na bieżąco, jak również po zakończeniu prac, wysprzątać klatkę schodową. Sprzątanie klatek schodowych po remontach nie należy do obowiązków gospodarza budynku.Powstały gruz podczas prac remontowych jest usuwany przez osobę przeprowadzającą remont. Niedopuszczalne jest podrzucanie gruzu pod altanę śmietnikową, ponieważ kosztami obciążani są wszyscy mieszkańcy budynku.

Informacja o obowiązywaniu ciszy nocnej w nieruchomości.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” informuje, że zgodnie z § 8 pkt. 10 Regulaminu Porządku Domowego należy przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 2200 do 600 rano.

Przeznaczenie pomieszczeń wspólnych w nieruchomości: wózkownie, suszarnie.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” przypomina, że zgodnie z § 8 pkt. 7 oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Porządku Domowego oraz przepisami przeciwpożarowymi niedozwolone jest pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej składowanie jakichkolwiek przedmiotów w pomieszczeniach ogólnodostępnych, m.in.w wózkowniach, suszarniach jak również w korytarzach piwnicznych.

Informacja o niedokarmianiu ptaków.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” prosi mieszkańców o nie wyrzucanie resztek jedzenia przez okna i nie dokarmiania gołębi w pobliżu budynków, ponieważ w miejscach tych mogą pojawiać się szczury. Przypominamy, że w budynkach wielorodzinnych należy stosować się do ogólnie przyjętych norm społecznych oraz dbania o mienie Spółdzielni.