19-04-2024

Przetarg dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego os. Kościuszkowskie 6/235

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w oparciu o Ustawę z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (z późn. zm.), § 31 ust.4 Statutu S.M. „Victoria” oraz Regulamin organizowania przetargów na ustanowienie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych i garaży będących własnością SM „Victoria” ogłasza

przetarg ustny nieograniczony (licytację)
na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o adresie: Kraków, os. Kościuszkowskie 6/235

 

 • powierzchnia użytkowa mieszkania 30,70 m2 (1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój), I p., do lokalu przynależy piwnica,
 • cena wywoławcza: 362 260,00 zł (11 800,00 zł/m2)
 • minimalna kwota postąpienia: 3 640,00 zł
 • wadium: 18 200,00 zł
 • wskaźniki określone w świadectwie charakterystyki en.: EU=95,26 kWh/(m2-rok); EK=171,76 kWh/(m2-rok); EP=143,08 kWh/(m2-rok); Eco2=0,06 tCO2/(m2-rok); Uoze=0,00%

 

 Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.2024r. w biurze Spółdzielni:  Kraków, os. Kościuszkowskie 5

o godz. 1000.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie ww. wadium.
 • Wpłaty wadium można dokonać w kasie Spółdzielni nie później niż do godziny 1300 w dniu poprzedzającym przetarg tj. do 15.05.2024 r. lub przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP S.A. II/ O Kraków 51 1020 2906 0000 1202 0013 8271  – nie później niż na 2 dni  przed dniem przetargu tj. do 14.05.2024 r.
 • Wadium przepada na rzecz Spółdzielni in. w przypadku gdy licytant, który zaoferował najwyższą cenę, uchyla się od wpłacenia ceny nabycia lub zawarcia umowy.
 • Wylicytowaną kwotę należy przelać na konto Spółdzielni przed podpisaniem aktu notarialnego przeniesienia własności lokalu.
 • Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, w tym opłaty sądowe ponosi osoba, na rzecz której zostanie przeniesiona własność lokalu.
 • Osoba przystępująca do przetargu jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem organizowania przetargów na ustanowienie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych i garaży będących własnością SM „Victoria”, dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni.
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 • Osoby zainteresowane mogą obejrzeć przedmiotowy lokal mieszkalny w dniu 07.05.2024r. w godz. 1600– 1630 oraz w dniu 08.05.2024 r. w godz. 900 – 930.

Dodatkowe  informacje – tel. 12  648-51-83 wew. 5.