21-06-2024

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko: Prezesa Zarządu 


Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • wysokie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołu,
 • wysokie umiejętności negocjacyjne, komunikacyjne i interpersonalne,
 • wysoki poziom kompetencji menedżerskich do kierowania 20-osobowym zespołem pracowników,
 • wysoki poziom zaangażowania i motywacji,
 • biegła obsługa komputera,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa i przestępstwa skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • brak objęcia zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych,
 • niepozostawanie w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z żadnym z członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie.


Zakres zadań:

 • kierowanie pracami Zarządu,
 • zarządzanie bieżącą działalnością Spółdzielni, w tym 20-osobowym zespołem pracowników,
 • efektywne zarządzanie lokalami użytkowymi,
 • sprawozdawczość i raportowanie do organów Spółdzielni,
 • reprezentowanie Zarządu w stosunkach zewnętrznych,
 • realizowanie wyznaczonych celów i współdziałanie z Radą Nadzorczą,
 • optymalizacja kosztów i procesów,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 • wdrożenie zmian organizacyjnych,
 • wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych,
 • przestrzeganie statutu i regulaminów Spółdzielni.


Oferujemy:

 • umowę o pracę (pełny etat),
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności,
 • premie miesięczne w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego,
 • kursy i szkolenia.


O nas:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie powstała w 1990 roku i zrzesza ponad 4000 członków. Posiada przychody na poziomie 30 mln zł i zarządza 42 budynkami mieszkalnymi oraz 2 pawilonami usługowymi położonymi na 5 osiedlach (os. Albertyńskie, os. Kościuszkowskie, os. Niepodległości, os. Kolorowe, os. Spółdzielcze).
Strona internetowa: www.smvictoria.pl.

 

Regulamin konkursu na stanowisko członka Zarządu

 

W CV prosimy zawrzeć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Victoria” w Krakowie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@smvictoria.pl