Informacje praktyczne

Segregacja śmieci

Zwalnia się w części 1/5 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdego członka rodziny wielodzietnej, która jest w posiadaniu Karty Dużej Rodziny. Warunkiem skorzystania z obniżonej opłaty jest dostarczenie – przesłanie scanu Karty Dużej Rodziny na adres e-mail sekretariat@smvictoria.pl lub wrzucenie do skrzynki podawczej Spółdzielni z dopisanym adresem zamieszkania kserokopii Karty Dużej Rodziny. Upust będzie naliczony od pierwszego dnia miesiąca następnego po zgłoszeniu.

 

Informacja dotycząca przeprowadzenia remontu mieszkania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” przypomina, że wszelkie prace remontowe prowadzone w mieszkaniach za wyjątkiem malowania i tapetowania winny odbywać się za zgodą Spółdzielni. Jeżeli prowadzone prace spowodują zapylenie klatki schodowej – właściciel lokalu mieszkalnego prowadzący remont zobowiązany jest na bieżąco, jak również po zakończeniu prac, wysprzątać klatkę schodową. Sprzątanie klatek schodowych po remontach nie należy do obowiązków gospodarza budynku.Powstały gruz podczas prac remontowych jest usuwany przez osobę przeprowadzającą remont. Niedopuszczalne jest podrzucanie gruzu pod altanę śmietnikową, ponieważ kosztami obciążani są wszyscy mieszkańcy budynku.

 

Informacja o obowiązywaniu ciszy nocnej w nieruchomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” informuje, że zgodnie z § 8 pkt. 10 Regulaminu Porządku Domowego należy przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 2200 do 600 rano.

 

Przeznaczenie pomieszczeń wspólnych w nieruchomości: wózkownie, suszarnie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” przypomina, że zgodnie z § 8 pkt. 7 oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Porządku Domowego oraz przepisami przeciwpożarowymi niedozwolone jest pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej składowanie jakichkolwiek przedmiotów w pomieszczeniach ogólnodostępnych, m.in. w wózkowniach, suszarniach jak również w korytarzach piwnicznych.

 

Informacja o niedokarmianiu ptaków

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” prosi mieszkańców o niewyrzucanie resztek jedzenia przez okna i niedokarmiania gołębi w pobliżu budynków, ponieważ w miejscach tych mogą pojawiać się szczury. Przypominamy, że w budynkach wielorodzinnych należy stosować się do ogólnie przyjętych norm społecznych oraz dbania o mienie Spółdzielni.