Aktualności

 • Nowe stawki za wywóz śmieci od 1 lipca 2022 r.

   13 maja 2022  

  Zarząd Spółdzielni informuje, że na ostatniej sesji kwietniowej radni miasta Krakowa przegłosowali uchwałę w sprawie zmian stawek za gospodarowanie odpadami w Krakowie. Nowe zasady wejdą w życie 1 lipca. Opłata za wywóz odpadów segregowanych będzie wynosiła 27 zł za każdą osobę ( dotychczas 23 zł) dla nieruchomości mieszkalnych, a za odpady niesegregowane opłata wyniesie 54 zł od każdej osoby.

 • Zakończenie sezonu grzewczego 2021/2022.

   13 maja 2022  

  Zarząd Spółdzielni informuje, że z dniem 12.05.2022 r. zakończył dostawę energii cieplnej na cele ogrzewania z sieci MPEC SA.

 • Przyjmowanie stron – dyżury Członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

   10 maja 2022  

  W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną kraju od dnia 16.05.2022 r. Rada Nadzorcza i Zarząd wznawiają  pełnienie dyżurów, a Pracownicy  przyjmowanie stron w godzinach pracy Spółdzielni. Szczegółowe informacje w zakładce - Godziny pracy.

 • Apel do Mieszkańców zasobów SM „VICTORIA” w sprawie segregacji odpadów komunalnych!!!

   2 maja 2022  

  Szanowni Państwo, Mieszkańcy zasobów  SM „VICTORIA” Zarząd SM „Victoria” zwraca się z prośbą o dokonywanie właściwej segregacji poprzez wrzucanie odpadów do odpowiednio oznakowanych pojemników oraz minimalizowanie objętości np. butelek pet, opakowań wielomateriałowych poprzez zgniatanie oraz rozkładanie pudeł kartonowych, itp. W ostatnich dniach przeprowadzona kontrola przez MPO i Straż Miejską w naszej Spółdzielni, wykazała nieprawidłowości, przede wszystkim w zakresie segregowania odpadów. Zwracamy się zatem z apelem do Państwa o zastosowanie się do powyższej prośby, gdyż w przypadku rekontroli potwierdzającej w dalszym ciągu brak selektywnej segregacji, będziecie Państwo obciążeni wyższymi kosztami za wywóz odpadów komunalnych. Za stosowanie się do powyższych uwag serdecznie dziękujemy.

 • Praca dla Inspektora ds. elektroenergetycznych, sanitarnych.

   2 maja 2022  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA”w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zatrudni na umowę o pracę:Inspektora ds. elektroenergetycznych, sanitarnych (więcej…)

 • INFORMACJA O BUDOWIE WIAT ŚMIETNIKOWYCH NA TERENIE SPÓŁDZIELNI

   8 kwietnia 2022  

  Zarząd informuje, że montaż altan śmietnikowych wynika z przyjętego w Spółdzielni selektywnego sposobu gospodarki odpadami komunalnymi, wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również uchwałami przyjętymi przez Radę Miasta Krakowa. Przyjęcie metody polegającej na segregacji odpadów wpływa przede wszystkim na obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców, które następnie odprowadzane są przez Spółdzielnię do Gminy. Realizacji tego celu służą właśnie powstające na terenie osiedli altany śmietnikowe funkcjonujące już w zasobach naszej Spółdzielni w 6 z 11 budynków wysokich. Dzięki temu segregacja odpadów jest sprawniejsza, bardziej przejrzysta i zapewniająca utrzymanie właściwych warunków sanitarnych. (więcej…)

 • Informacja o kolejnej podwyżce opłat za energię cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej w Krakowie.

   8 kwietnia 2022  

  W 2022 roku opłata stała z zamówioną moc cieplną ( MW) oraz opłata zmienna – cena ciepła (GJ) była już podniesiona od 01.01.2022 r. i od 01.03.2022 r.

 • Przetarg ofertowy nieograniczony – Kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie na 2022 rok.

   1 grudnia 2021  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Victoria" w  Krakowie  os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na:  Kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie na 2022 rok. Oferty należy składać do dnia 15.12.2021 r. do godz. 1400 w Sekretariacie Spółdzielni. Szczegółowe warunki przetargu określone są w SIWZ, które można odebrać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4. Koszt specyfikacji wynosi 50 zł netto + 23% VAT. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta oraz  do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.      

 • Narodowy Spis Powszechny Ludności 2021 r.

   9 września 2021  

  Akcja spisowa w ramach Narodowego Spisu Powszechnego trwa do 30 września.  Aktualne informacje na temat prowadzonych w Gminie Miejskiej Kraków akcji spisowych znajdziecie Państwo : https://www.bip.krakow.pl/?news_id+143666 ,  https://www.bip.krakow.pl/aktualnosci/251646,komunikat,wakacyjna_akcja_spisowa_.html?_ga+2.20741452.159217807.1629704776-10470787

 • Informacja dotycząca Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w 2021 roku.

   25 czerwca 2021  

  Szanowni Państwo Zarząd S.M. „Victoria” działając w wykonaniu art. 39 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze, biorąc pod uwagę art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej stanu epidemii, postanawia w świetle ww. przepisów nie zwoływać Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2021 roku do czasu ewentualnej zmiany ww. przepisów, bądź odwołania stanu epidemii na terenie kraju. W/w przepisy prawa nie zezwalają na organizację Walnego Zgromadzenia. O terminie ewentualnego zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni zostaniecie Państwo powiadomieni zgodnie z ustawowo-statutowymi zasadami.  

 • Sala posiedzeń do wynajęcia.

   9 października 2019  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa ”VICTORIA” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 posiada w pawilonie handlowym (I piętro) do wynajęcia salę posiedzeń o pow. 60 m², wyposażoną w projektor multimedialny oraz możliwość skorzystania z windy dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni lub tel. 12 648-51-83.